Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

1 Úvodné ustanovenia a definície

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Woodensky SK, s.r.o., so sídlom Jakobyho 1, 040 01 Košice, IČO: 50282026, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 38982/V, tel: 00421 (0) 903 429 407, email: [email protected] ako predávajúcim a podnikateľmi a právnickými osobami ako Kupujúcimi. Predávajúci je prevádzkovateľom webového sídla (b2b.woodensky.sk).

1.2 Definície (v abecednom poradí)

Dodacie podmienky - Podmienky dodania Tovaru podľa článku 4 Podmienok a ostatných súvisiacich ustanovení.

Elektronický obsah - Dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.

Faktúra - Faktúra vystavená Predávajúcim Kupujúcemu za objednaný Tovar, ktorou Predávajúci vyfakturoval Kupujúcemu Kúpnu cenu a Náklady dodania. Faktúra je daňovým dokladom. Predávajúci je oprávnený doručiť Faktúru Kupujúcemu aj elektronicky v elektronickej forme, napr. vo formáte .pdf alebo .xml.

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Kúpna cena - Kúpna cena Tovaru, ktorá je priradená Predávajúcim k danému Tovaru na Portáli. Cena uverejnená na Portáli môže byť uvedená vrátane alebo bez daní (napr. daň z pridanej hodnoty) a iných poplatkov (napr. platby za recykláciu odpadov, obaly alebo platby ochranným autorským zväzom).

Kupujúci - Podnikateľ alebo právnická osoba, ktorý si objedná od Predávajúceho Tovar v Internetovom obchode a vstúpi do zmluvného vzťahu s Predávajúcim v súlade s týmito Podmienkami a Zmluvou.

Náklady dodania - Náklady dodania sú poplatky spojené s dodaním Tovaru a s platbou Kúpnej ceny podľa cenníka v Podmienkach, v Objednávkovom formulári alebo na Stránke. Kupujúci je s Nákladmi dodania oboznámený vždy pred tým, ako Objednávkový formulár potvrdí a Objednávku odošle.

Nákupný košík - Nákupný košík je virtuálny komponent Portálu, do ktorého si Kupujúci prostredníctvom webového rozhrania Portálu ukladá vybraný Tovar v nakupovanom množstve.

Objednávka - Objednávka Tovaru, ktorú Kupujúci odošle prostredníctvom siete Internet v rámci Portálu Predávajúcemu, a ktorá obsahuje druh a množstvo Tovaru, Kúpnu cenu a Náklady dodania, spôsob ich úhrady a spôsob dodania objednaného Tovaru.

Objednávkový formulár - Webový objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého Kupujúci na Portáli zadáva a odosiela Objednávku.

OBZ - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

OZ - Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Platobné podmienky - Podmienky zaplatenia Kúpnej ceny a Nákladov dodania podľa článku 3 Podmienok.

Podmienky - Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby.

Portál - Predajný online priestor nachádzajúci sa na Stránke, prostredníctvom ktorého si Kupujúci najmä prehliadajú, vyberajú a objednávajú Tovar od Predávajúceho, potvrdzujú Objednávku a svoj súhlas s Podmienkami.

Potvrdenie objednávky - Potvrdenie o zadanej a prijatej Objednávke, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty zadanú Kupujúcim pri registrácii alebo vypĺňaní elektronického Objednávkového formulára na Portáli.

Predávajúci - Spoločnosť Woodensky SK, s.r.o., so sídlom Jakobyho 1, 040 01 Košice, IČO: 50282026, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 38982/V

Predpisy o ochrane osobných údajov - GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov.

Rámcová zmluva - Rámcová kúpna zmluva alebo zmluva o obchodných vzťahoch, ktorú Strany uzavreli a účelom spresnenia zmluvných podmienok pre objednávanie a dodávanie Tovaru na základe Zmlúv.

Reklamačný poriadok - Podmienky reklamovania dodaného Tovaru, ktoré upravujú postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúcich.

Strana, Strany - Zmluvné strany (Predávajúci, Kupujúci) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

Stránka - Webové sídlo (b2b.woodensky.sk), na ktorom je umiestnený Portál.

Tovar - Tovar, ktorý Predávajúci ponúka na Portáli. Predávajúci ku každému Tovaru uvedie jeho Kúpnu cenu, hlavné vlastnosti a charakter. Predávajúci nezaručuje, že Tovar uvedený na Portáli bude dostupný.

Účet - Účet Kupujúceho na Portáli, získaný registráciou, prostredníctvom ktorého si Kupujúci môže v Internetovom obchode najmä objednávať Tovar, sledovať svoje Objednávky a zadávať a meniť fakturačné a dodacie údaje potrebné pre vybavenie Objednávky. Predávajúci nezaručuje, že Portál bude zahŕňať možnosť vytvárania vlastných zákazníckych účtov, prípadne táto možnosť môže byť kedykoľvek zrušená.

Vyššia moc - Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa OBZ.

Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva - Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Objednávky zaslanej Kupujúcim Predávajúcemu prostredníctvom Portálu a Potvrdenia objednávky. Tieto Podmienky sú súčasťou Zmluvy a spravuje sa nimi celý zmluvný vzťah založený Zmluvou. Zmluva vzniká v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Na uzavretie Zmluvy nie je právny nárok.

1.3 Tieto Podmienky upravujú výlučne len vzťahy, keď je Kupujúcim podnikateľ alebo právnická osoba, t.j. všetky osoby, ktoré predpisy o ochrane spotrebiteľov nedefinujú ako spotrebiteľa.

1.4 Tieto Podmienky sú zverejnené na Stránke a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou potvrdzovacieho procesu Objednávky. Predávajúci nie je povinný akceptovať Objednávku, ak si Kupujúci tieto Podmienky a Reklamačný poriadok neprečíta a nevyjadrí svoj súhlas s nimi. Potvrdením Objednávky zo strany Kupujúceho Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Reklamačným poriadkom a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi.

1.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky a Reklamačný poriadok.

2 Objednávanie Tovaru

2.1 Kupujúci si prostredníctvom Portálu prehliada a vyberá Tovar a následne ho ukladá do Nákupného košíka. Obsah Nákupného košíka je podkladom pre Objednávku. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom Objednávkového formulára. Kupujúci je povinný v Objednávkovom formulári vyplniť všetky povinne požadované údaje.

2.2 Kupujúci odoslaním Objednávkového formulára a Objednávky potvrdzuje, že si prečítal Podmienky a Reklamačný poriadok a súhlasí s ich znením.

2.3 Objednávka sa pre Kupujúceho stáva záväznou v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára. Kupujúci v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára súhlasí s Podmienkami. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a pravdivosť svojich údajov, ktoré zadal do Objednávkového formulára.

2.4 Objednávka sa pre Predávajúceho stáva záväznou v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky bude Kupujúcemu odoslané po spracovaní Objednávky Predávajúcim na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v Objednávke. Zmluva je uzavretá v momente doručenia Potvrdenia objednávky Kupujúcemu elektronickou poštou.

2.5 Kupujúci je oprávnený zrušiť Objednávku len do momentu, kým Predávajúci nedoručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky.

2.6 Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku v prípade, ak (1) je objednaný Tovar z akéhokoľvek dôvodu nedostupný aj napriek opačnej informácii o jeho dostupnosti v Internetovom obchode, (2) sa Tovar stane nedostupným v priebehu spracovávania potvrdenej Objednávky, (3) Predávajúci nie je schopný Kupujúcemu zabezpečiť dodanie Tovaru za Cenu uvedenú v Internetovom obchode, alebo (5) Kúpna cena alebo Náklady dodania uvedené na Stránke, za ktoré si Kupujúci objednal Tovar, sú z akéhokoľvek dôvodu chybné, najmä z dôvodu technického alebo administratívneho pochybenia.

2.7 Strana oznámi druhej Strane zrušenie objednávky písomne elektronickou poštou alebo telefonicky, inak nie je zrušenie objednávky účinné.

3 Kúpna cena, Náklady dodania a Platobné podmienky

3.1 Kúpna cena je určovaná Predávajúcim a je zverejnená na Stránke pri každej tovarovej položke. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť Kúpne ceny na Stránke, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.

3.2 Kúpna cena a Náklady dodania nezahŕňajú náklady na montáž, inštaláciu a sprevádzkovanie Tovaru vzhľadom na to, že Predávajúci dané služby neposkytuje.

3.3 Kúpna cena a Náklady dodania sú pre obe Strany záväzné v momente Potvrdenia objednávky.

3.4 Predávajúci je oprávnený zmeniť Náklady dodania, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien dodávateľov služieb, s ktorými sú Náklady dodania spojené. Náklady dodania a možnosti dodania sú nasledovné:

hodnota dodávaného Tovaru a spôsob platby

výška Nákladov dodania

Minimálna objednávka - 40 € bez DPH

Objednávka do 150 € s DPH - prepravné 3,60€ bez DPH

Objednávka nad 150 € vrátane - prepravné zadarmo

Náklady dodania sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, ktorá k nim bude účtovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.5 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a Náklady dodania vo výške uvedenej na Faktúre.

3.6 Lehota splatnosti Celkovej ceny je uvedená na Faktúre a je obvykle štrnásť (14) dní od vystavenia Faktúry. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu Celkovej ceny vopred pred odoslaním Tovaru.

3.7 Predávajúci zašle Kupujúcemu Faktúru elektronickou poštou alebo spolu s Tovarom a dodacím listom.

3.8 Celková cena je považovaná za zaplatenú v momente, kedy platba príde Predávajúcemu, t.j. keď bude zložená v hotovosti do pokladne Predávajúceho v prípade platby v hotovosti, pripísaná na účet Predávajúceho v prípade platby prevodom alebo kartou, alebo vyplatená do rúk prepravcu v prípade platby na dobierku.

3.9 V prípade, ak Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu obdržal Tovar pred zaplatením Kúpnej ceny a Nákladov dodania a nezaplatí ich, je Predávajúci oprávnený (i) odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zákazníka vrátenie nepoškodeného Tovaru v pôvodnom stave a obale na náklady Kupujúceho alebo (ii) požadovať zaplatenie Celkovej ceny spolu s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa OBZ, ak sa Strany nedohodli na inej výške, a ostatných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa príslušných právnych predpisov, najmä súdnych, notárskych a iných poplatkov a nákladov exekúcie a právneho zastúpenia.

4 Dodanie Tovaru a Dodacie podmienky

4.1 Miesto a spôsob dodania určuje Kupujúci pri vypĺňaní Objednávkového formulára v rámci obmedzení určených Predávajúcim týmito Podmienkami a v Objednávkovom formulári. Na dané obmedzenia bude Kupujúci upozornený pri vypĺňaní alebo odosielaní Objednávkového formulára. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar v súlade s Potvrdením objednávky na miesto určené v Potvrdení objednávky.

4.2 Dodanie Tovaru a dĺžka lehoty na dodanie závisí predovšetkým od dostupnosti Tovaru na sklade Predávajúceho a prevádzkových možností Predávajúceho. Dostupnosť Tovaru na skladoch Predávajúceho a predpokladané lehoty jeho dodania do skladu sú obvykle uvedené na Stránke pri jednotlivých tovarových položkách a majú len orientačnú informatívnu povahu. Predávajúci nezodpovedá za správnosť alebo dodržanie lehôt dodania Tovaru do skladov Predávajúceho alebo jeho dostupnosť. Dodacie lehoty Tovaru Kupujúcemu sa automaticky predlžujú o lehoty dodania Tovaru do skladov Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním Tovaru.

V prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar ani v dodatočnej lehote na dodanie a Strany sa nedohodli na dodaní náhradného Tovaru, je ktorákoľvek Strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy písomne elektronickou poštou.

4.3 V prípade, ak nie je možné Kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu doručiť všetok Tovar v jednej zásielke, Predávajúci môže Kupujúcemu doručiť aj neúplnú zásielku.

Tento bod sa nevzťahuje na doručovanie Tovaru v rozličných zásielkach z rozličných skladov Predávajúceho a doručovanie Tovaru, ktoré je vykonané z logistických alebo iných dôvodov v rozličných zásielkach v minimálnych časových rozostupoch, najviac sedem (7) dní, pričom všetky tieto zásielky sú pre účely tohto bodu považované za jednu (prvú) zásielku.

Ktorákoľvek Strana je oprávnená odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, písomne elektronickou poštou.

V prípade, ak niektorá zo Strán neodstúpila od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, Predávajúci doručí zvyšnú časť Tovaru v najbližšom možnom termíne po doručení neúplnej zásielky.

4.4 Zásielka Tovaru obsahuje dodaný Tovar, Faktúru, ak nie je doručovaná elektronicky, návod na používanie, osobitný záručný list, ak nie je pribalený priamo v obale od výrobcu alebo dodávateľa Tovaru, a prípadne aj dodací list.

Kupujúci je povinný na mieste dodania prevziať Tovar obvykle osobne a pri preberaní Tovaru preukázať svoju totožnosť. Kupujúci v Objednávke uvedie aj kontaktné údaje osoby, ktorá bude za Kupujúceho preberať Tovar pri jeho dodávke. Predávajúci nezodpovedá za dodanie Tovaru nesprávnej osobe, ak Kupujúci neuvedie v Objednávke potrebné kontaktné údaje, na základe ktorých je Predávajúci alebo prepravca schopný jednoznačne identifikovať osobu, ktorá za Kupujúceho preberá Tovar pri jeho dodaní.

4.5 Kupujúci alebo jeho splnomocnenec sú povinní Tovar pri preberaní skontrolovať, najmä jeho množstvo, typ a zjavné chyby a poškodenia Tovaru alebo jeho obalu. V prípade chýb alebo poškodenia Tovaru Predávajúci pri osobnom odbere spíše s Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom osobitný písomný protokol, v ktorom dané chyby a poškodenia uvedú a opíšu, a prípadne vyhotoví obrazovú dokumentáciu daných chýb a poškodení. V prípade dodania Tovaru iným spôsobom ako osobným odberom je Kupujúci povinný chyby a poškodenia písomne opísať a tento opis priložiť k Tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby a poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku prepravy k Kupujúcemu a za zjavné chyby a poškodenia, ktoré Kupujúci aj napriek tomu, že mal o nich zjavnú vedomosť, bezdôvodne neuplatnil u Predávajúceho v momente preberania Tovaru, a aj napriek tomu Tovar prevzal.

4.6 Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme dodaný Tovar alebo jeho časť, ak je Tovar dodávaný po častiach,

4.7 V prípade, ak si Kupujúci neprevezme Tovar do siedmich (7) dní od jeho sprístupnenia na odbernom mieste Predávajúceho v prípade osobného odberu alebo v odbernej lehote

od jeho uloženia na pošte v prípade poštovej prepravy Slovenskou poštou, a.s. alebo do siedmich (7) dní od prvého pokusu o doručenie prostredníctvom kuriérskej služby a Kupujúci písomne nekontaktoval Predávajúceho so žiadosťou o predĺženie lehoty na dodanie a opakované dodanie Tovaru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Tovar tretej osobe. V prípade, ak Kupujúci medzičasom zaplatil Kúpnu cenu a/alebo Náklady dodania, vráti ju Predávajúci Kupujúcemu okrem Nákladov dodania. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu dodatočné Náklady dodania v prípade dojednania opakovaného doručovania Tovaru.

4.8 Vlastnícke právo (užívacie právo v prípade Elektronického obsahu) k Tovaru prechádza na Kupujúceho v momente úplného zaplatenia Kúpnej ceny a Nákladov dodania. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v momente prevzatia Tovaru. Týmto nie je dotknuté ustanovenie Podmienok o tom, že Predávajúci nezodpovedá za škodu na Tovare spôsobenú jeho prepravou k Kupujúcemu.

5 Odstúpenie od Zmluvy

5.1 Od Zmluvy alebo jednotlivých Kúpnych zmlúv je možné odstúpiť len v súlade so Zmluvou, Kúpnymi zmluvami alebo týmito Podmienkami.

5.2 Ustanovenia §345 až 349 a §436 až 440 OBZ sa na zmluvný vzťah založený Zmluvou, Kúpnymi zmluvami, Podmienkami a Reklamačným poriadkom a na súvisiace zmluvné vzťahy nepoužijú.

5.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od príslušnej Zmluvy v prípade, ak mu Predávajúci nedodá Tovar v lehote určenej v Podmienkach alebo neopraví reklamovaný Tovar v lehote určenej v Podmienkach. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu.

5.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo vrátiť Tovar, ktorý spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom ho urobil neupotrebiteľným alebo znemožnil jeho riadne užívanie na určený účel, alebo ho nemôže vrátiť v celosti, inak zodpovedá za vzniknutú škodu. Strany sa môžu dohodnúť na vrátení aj poškodeného, opotrebovaného alebo čiastočne neupotrebiteľného Tovaru, ktorý je ešte možné ďalej používať, ale iba za zníženú náhradu zodpovedajúcu miere poškodenia, neupotrebiteľnosti alebo opotrebenia Tovaru. V prípade, ak je Tovar dodávaný spolu so softwarom (počítačovým programom, multimediálnym dielom), ktorého aktiváciou sa spotrebuje jedinečný licenčný kľúč alebo kód a daný software sa tak stane pre Predávajúceho ďalej neupotrebiteľným, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy len v časti týkajúcej sa hardwaru, ak je to možné a software je technicky a právne oddeliteľný od hardwaru. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej ceny, ktorú je povinný vrátiť Kupujúcemu, odpočítať cenu uvedeného softwaru.

5.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od príslušnej Zmluvy v prípade, ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu a/alebo Náklady dodania, alebo odmietne prevziať Tovar, alebo ak Kupujúci poruší inú svoju zmluvnú povinnosť vo vzťahu k Predávajúcemu.

5.6 Odstúpením od Zmluvy sa zrušuje od začiatku. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu nepoškodený a nepoužívaný Tovar v pôvodnom obale, inak zodpovedá Predávajúcemu za škodu v podobe zníženia hodnoty Tovaru, a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, ak bola zaplatená, do pätnástich (15) dní od účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Náklady dodania sa nevracajú. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar v pôvodnom stave a obale vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a záručného listu na vlastné náklady.

5.7 Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej Strane, a musí obsahovať dôvod, ak ho Zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú. Odstúpenie sa stáva účinným v momente jeho doručenia druhej Strane.

6 Záruka

Záručná doba:

6.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní a za podmienok, v akom ju poskytuje výrobca alebo dodávateľ Tovaru. Predávajúci je oprávnený záručnú dobu predĺžiť, pričom podmienky a rozsah takto predĺženej záruky určí v záručnom liste. V prípade použitej veci nie je poskytovaná záruka. V prípade, ak nie je záručná doba uvedená v záručnom liste, platí záručná doba uvedená na Stránke pri príslušnej položke Tovaru. V prípade, ak nie je záručná doba uvedená ani v záručnom liste, ani na Stránke, vzťahuje sa na Tovar záručná doba v trvaní šiestich (6) mesiacov od doručenia Tovaru Kupujúcemu.

6.2 Predávajúci môže vystaviť pre Kupujúceho záručný list, ak nie je súčasťou originálneho balenia Tovaru, a Kupujúci ho o to požiada.

6.3 Záruka začína plynúť od momentu určeného výrobcom alebo dodávateľom Tovaru a je nezávislá od dodania Tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Predávajúci v rámci záruky vymení Tovar za nový, na takýto nový Tovar sa vzťahuje nová záruka a záručná doba podľa bodu 6.1, ktorá začína plynúť od momentu určeného výrobcom alebo dodávateľom tohto nového Tovaru. V prípade opraveného Tovaru záručná doba počas opravy neplynie a po dodaní opraveného Tovaru pokračuje od momentu, kedy bola prerušená.

6.4 Rozsah a výluky zo záruky, zánik záruky, uplatňovanie a vybavovanie reklamácií a ostatné práva a povinností zo záruky a zodpovednosti za vady sú uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý je uvedený na Stránke (b2b.woodensky.sk), a ktorý je súčasťou týchto Podmienok.

7 Ochrana osobných údajov

7.1 Kupujúci (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") berie na vedomie, že uzavretím Rámcovej zmluvy alebo akejkoľvek Zmluvy a/alebo vzniká Predávajúcemu (ďalej pre účely tohto článku ako "Prevádzkovateľ") oprávnenie spracúvať osobné údaje Kupujúceho podľa článku 6 odseku 1 písmena b) GDPR a §13 odseku 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov.

7.2 Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa je uvedená na webovom sídle Prevádzkovateľa (b2b.woodensky.sk), ak je určená.

7.3 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) predaj a dodávka Tovaru Prevádzkovateľom Dotknutej osobe, (ii) uzatváranie a plnenie Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá, a Zmlúv, (iii) výber a uplatňovanie pohľadávok z Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá, a Zmlúv a (iv) prevádzkovanie Portálu a účtu Dotknutej osoby, prostredníctvom ktorého Dotknutá osoba najmä objednáva Tovar a Prevádzkovateľ najmä doručuje účtovné doklady. V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom na základe udeleného súhlasu aj (v) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe,(vi) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa a (vii) iné účely uvedené v súhlase Dotknutej osoby.,.

7.4 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Predávajúceho z Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá, a každej Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá, a každej jednotlivej Zmluvy a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.

7.5 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a/alebo zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, a/alebo iné účely uvedené v súhlase Dotknutej osoby (bod 7.3 (v) až (vii) Podmienok), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby jej súhlas. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udeľovaný prostredníctvom osobitného formulára. .

7.6 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, IČO, DIČ, zápisy v registroch, online identifikátory, IP adresy, podpisy), (ii) kontaktné údaje (adresy / trvalý pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov (ďalej ako "Osobné údaje"). Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.

7.7 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená podľa §387 až 408 OBZ a bodu 3.5 Zmluvy (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 7.5 týchto Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba trvania tejto Zmluvy + dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá alebo poslednej Zmluvy, ktorú Strany uzavreli.

7.8 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 7.3 (i) až (iv) týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov na účely podľa bodu 7.3 (v) až (vii) týchto Podmienok je dobrovoľné.

7.9 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

7.10 Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej Osobné údaje budú prenášané do iného členského štátu Európskej únie (Česká republika) za účelom ich spracúvania treťou osobou (sprostredkovateľom). Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom tretej osoby určenej Prevádzkovateľom. Osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby podľa predchádzajúcej vety, osôb používaných na doručenie Tovaru alebo osôb, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi právne, účtovné, ekonomické alebo audítorské služby.

7.11 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

7.12 Práva dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle spoločnosti (b2b.woodensky.sk).

7.13 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu ([email protected]).

7.14 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu ([email protected]).

7.15 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

8 Rozhodné právo a právomoc súdov

8.1 Zmluva sa spravuje slovenským právom a OBZ.

8.2 Podľa ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) v č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc na riešenie sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky a Reklamačný poriadok jednostranne meniť. Zmenené Podmienky a Reklamačný poriadok budú zverejnené na stránke (b2b.woodensky.sk) spravidla jeden (1) mesiac pred dňom ich účinnosti. Predávajúci oznámi každú zmenu svojim obchodným partnerom elektronickou poštou, ak to bude možné, inak ich uverejnením na Stránke. Ak sa zmena Podmienok alebo Reklamačného poriadku týkajú len kontaktných a statusových údajov Predávajúceho a/alebo iných osôb označených v Podmienkach alebo Reklamačnom poriadku, nie je Predávajúci povinný takéto zmeny oznamovať obchodným partnerom, a zmena môže nadobudnúť účinnosť v deň jej vykonania.

9.2 V prípade, ak je medzi Stranami uzavretá Rámcová zmluva, je Kupujúci oprávnený Rámcovú zmluvu vypovedať v prípade, ak nesúhlasí so zmenou Podmienok, s výpovednou lehotou troch (3) mesiacov, ktorá začne plynúť v prvý deň mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená Predávajúcemu. Kupujúci je oprávnený vypovedať Rámcovú zmluvu podľa tohto bodu len do momentu účinnosti zmeny Podmienok, pričom v prípade, ak svoje právo na výpoveď neuplatní v tejto lehote, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.

9.3 Tieto Podmienky a Reklamačný poriadok sú účinné od 2. februára 2021.